Welkom op de website van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van Suriname (MOT).
De Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname) is de internationale benaming voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van Suriname, die ingevolge artikel 2 van de Wet MOT is ingesteld. Het MOT/FIU Suriname is operationeel sinds juni 2003 en is een belangrijke schakel in de strijd tegen Money Laundering en de financiering van terrorisme. Het MOT ressorteert onder het Ministerie van Justitie en Politie. MOT/FIU Suriname is een zelfstandig en onafhankelijk overheidsinstantie. Met het oog op haar specifieke taken en bevoegdheden opereert zij objectief en zelfstandig. Met deze website hopen wij u te informeren over ons werk en de ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de voorkoming en bestrijding van Money Laundering en de financiering van terrorisme zowel nationaal als internationaal.

 

About

MOT/FIU Suriname is het enige instituut waar diverse financiële- en niet-financiële dienstverleners ingevolge de Wet MOT ongebruikelijke transacties dienen te melden. Het betreft in deze ongebruikelijke transacties die mogelijk te maken hebben met Money Laundering en/of de financiering van terrorisme. Het MOT verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert vervolgens de gegevens van deze ongebruikelijke transacties, om te bezien of ze van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven. Met deze financial intelligence levert het MOT op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de versterking van de kwaliteit van de bestrijding van Money Laundering en financiering van terrorisme. 

Registratie Meldingsplichtige Dienstverleners
De meldingsplichtige dienstverlener dient zich allereerst te registreren bij het MOT (FIU Suriname). De registratie vindt plaats door het volledig invullen van het registratie formulier en het opsturen van de vereiste documenten door de Compliance Officer. Het registratie formulier met de overige documenten (zoals in "rood" vermeld op het registratie formulier) kunt u bij het MOT afgeven.

*Registratie formulier (pfd)

 

Missie

De missie van het MOT / FIU Suriname is:

 • Volledige inzet bij het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit door de implementatie van de voorgeschreven wetsartikelen en richtlijnen, waardoor nationaal en internationaal integriteit van het economisch stelsel wordt gegarandeerd;
 • Handhaven van de integriteit van het (Surinaamse) financiële stelsel; 
 • Het bevorderen van de melding van ongebruikelijke transacties; 
 • Het informeren van onder andere instellingen en toezichthouders over ‘nieuwe’ trends, methoden, technieken en typologieën;
 • Het bouwen aan internationale samenwerking met en tussen andere FIU’s;
 • Het beschikbaar stellen aan het Openbaar Ministerie van de bij het MOT beschikbare, specifieke, financial intelligence en analyses (de doormeldingen).

 

Visie

De visie van het MOT / FIU Suriname is:

 • Bieden van professionele ondersteuning aan het Openbaar Ministerie door het analyseren van wettelijk verzamelde informatie voor de preventie, opsporing, bestrijding en vervolging van Money Laundering en de financiering van terrorisme;
 • Opbouwen van een uitgebreid netwerk van informatie-uitwisseling met buitenlandse FIU’s met betrekking tot methoden, technologische toepassingen en analyse technieken, om Money Laundering, de financiering van terrorisme en de criminele activiteiten, die aan de basis daaraan ten grondslag liggen, te bestrijden; 
 • Onderhouden en activeren van de communicatie tussen het MOT / FIU Suriname en alle actoren in de meldketen, met het oog op een intense beleving en realisatie van de gestelde doelen. 

 

Organisatie

Bij de wetswijzigingen in 2012 met name de wijziging in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2012 no.133) betreft het de verruiming van de taken  van het  MOT, waarbij het MOT tevens belast  is met het toezicht op de naleving van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transactie (Wet MOT), voor zover het de niet-financiële dienstverleners betreft. De algemene leiding, de organisatie en het beheer van het MOT berusten bij de directeur van het MOT. Het MOT bestaat thans uit vijf dienstonderdelen, te weten: de administratie, de juridische-, de analyse-, de ICT-, en de toezicht afdeling.

Onlangs zijn er weer wetswijzigingen doorgevoerd namelijk in de volgende wetten:

 • Wijziging Internationale Sancties  (S.B. 2016 no. 31)

 • Wijziging Identificatieplicht Dienstverleners  (S.B. 2016 no.32)

 • Wijziging Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2016 no.33)

 • Staatsbesluit ter uitvoering van Wet Internationale Sancties  (S.B. 2016 no. 34)

Bij de wetswijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (SB 2016 no.32)  is er een toevoeging  bij art. 4 sub i met betrekking tot  het uitvoeren van verscherpt  cliëntenonderzoek bij Non-Profit Organisaties . Bij de wetswijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (SB 2016 no.33) is onder andere opgenomen de bevoegdheden van MOT toezicht in verband met de effectuering van de uitoefening van haar Toezicht-taak. Daarnaast is ook voorzien in wetgeving met betrekking tot  sancties bij niet naleving van de wetgeving.